Značajni projekti

key_projects

Integrisani APIA Sistem Icon Integrisani APIA Sistem

Poljoprivreda
Agencija za plaćanja i intervencije u poljoprivredi

Godišnje pomažemo više od 1.000.000 poljoprivrednika da dobiju subvencije od Evropske Unije.

Preko 1.650.000 pojoprivrednih gazdinstava je procenjeno u roku od 6 godina da bi se mogli privući fondovi od 4,5 milijarde eura. Uspeli smo da povećamo efikasnost delatnosti poljoprivrednika u Rumuniji.

Implementacija sistema bila je izuzetno veliki izazov, pošto je baza podataka kojom se upravlja druga po veličini u Rumuniji.

Razvoj integrisanog informacionog sistema za kontrolu delatnosti poljoprivrednika

 • Upravljanje i kontrola finansijske pomoći za poljoprivrednike posredstvom  FEROGA fondova (Evropski Fond za usmeravanje i garancije u poljoprivredi);
 • Razvoj mehanizama za registraciju podrške prijava, verifikaciju, odobrenje i sprovođenje isplata poljoprivrednicima;
 • Otkrivanje i kontrolisanje pronevere korišćenjem instrumenata za skladištenje i pretragu performansnih informacija;
 • Razvoj sposobnosti praćenja svake prijave u svakom trenutku;
 • Kompatibilnost sa sistemom EU;
 • Konsalting Project Management;
 • Podrška i održavanje.

Integrisani sistem upravljanja i kontrole (IACS)

Predstavlja glavnu komponentu IT APIA sistema i sastoji  se od sledećih modula:

 • Registar farmera;
 • Modul prikupljanja podataka;
 • Modul administrativne provere;
 • Modul provere na terenu, koji pokriva sve karakteristike u pogledu provere na terenu i na daljini;
 • Modul obračuna plaćanja;
 • Modul odobrenja plaćanja.

Uz pomoć ovih modula upravlja se šemama:

 • SAPS –šema jedinstvenog plaćanja po površini (obavezna za ostatak šema);
 • ANZ-posebno plaćanje za šećer;
 • OZD-plaćanje za pirinač;
 • TDP-za paradajz (trenutno se više ne plaća);
 • EC- energetske kulture (trenutno se više ne plaća).
 • Sistem identifikovanja parcela: obezbeđuje vizualizaciju i održavanje fizičkih blokova.

Uređivanje tržišta:

Predstavlja sistem upravljanja i praćenja za :

 • Mere promovisanja poljoprivrednih i ekoloških proizvoda;
 • Mere promovisanja vina, u okviru Nacionalnog programa podrške u sektoru vinogradarstva;
 • Mere davanja uvoznih i izvoznih licenci za poljoprivredne proizvode u okviru komercijalnih razmena sa trećim zemljama, shodno evropskoj regulativi;
 • Refundacije kod izvoza poljoprivrednih proizvoda u treće zemlje (finansirani samo iz EAGF);
 • Kvote mleka i deklaracije o komercijalizaciji mleka i mlečnih proizvoda;
 • Specifične mere kao pomoć školama u mleku, odnosno voću;
 • Mere restrukturiranja i rekonverzije;
 • Interventne mere za proizvode iz biljnogsektora, mleko i meso;

Ruralni razvoj

 • Plaćanje za nerazvijena područja (Mere 211 « Pomoć za nerazvijeno planinsko područje » i 212 « Pomoć za nerazvijena područja osim planinskog područja », dobrenih od APDRP prema APIA) ;
 • Agro-ekološka plaćanja (214 „Agro-ekološka plaćanja“ odobrenih od APDRP prema APIA, što sadrži 7 paketa);
 • Upravljanje višegodišnjim angažmanima za područja LFA i agro-ekološke pakete;
 • Povraćaj nepripadajućih iznosa koji su unapred plaćeni farmerima koji ne poštuju uslove/kriterijume na koje su se obavezali.

Računovodstveno-finansijski sistem

Finansijsko-računovodstvene delatnosti procesa APIA:

 • upravlja svim specifičnim dokumentima u okviru okružnih kancelarija i centralnih sedišta;
 • upravlja fondovima EU posredstvom IACS;
 • izveštava EU;
 • upravlja finansijskim računima;
 • izveštava organe vlasti EU i Vladine organe.

 

 • Upravlja dokumentima;
 • Obezbeđuje značajne prednosti za APIA u poređenju sa tradicionalnim sistemom štampanih dokumenata;
 • Metode poslednje generacije u pristupu i korišćenju  fondova za farmere;
 • Transparentnost u procesu podnošenja zahteva za  finansiranje i analizu;
 • Fleksibilnost sistema na zakonske izmene koje se odnose na šeme i mere plaćanja;
 • Kompleksna izveštavanja zahtevana od Evropske komisije ili raznih kontrolnih tela;
 • Smanjenje vremena čekanja za protok obrade zahteva;
 • Poboljšanje iskustva korisnika u pogledu upravljanja;
 • Sistem implementiran u skladu sa direktivama EU o implementaciji nacionalnog sistema upravljanja i pristupa građana vladinim službama;
 • Upravljanje, analiziranje i efikasnije obrađivanje zahteva za finansiranje;
 • Pojednostavljenje i povećanje efikasnosti APIA delatnosti;
 • Fleksibilnost sistema plaćanja farmerima, radi omogućavanja raznih tranši delimičnih plaćanja.
 • Java
 • JEE: JPA 1.2, EJB 3.0, JMS, JSF;
 • Oracle Database;
 • JBoss Application Server.