Pristup evropskim fondovima
consultanta

Više od 8 godina pružamo našim klijentima konsalting usluge radi obezbeđivanja finansiranja i implementacije projekata iz evropskih fondova.

Pristup evropskim fondovima, pored očiglednih ponuđenih razvojnih mogućnosti, zahteva niz izazova sa kojima se naši klijenti svakodnevno suočavaju u postupku implementacije projekata za finansiranje. Oni mogu postati prave pretnje ako nisu tačno identifikovani, pripremljeni i upravljani. Postupci implementacije i upravljanja ovim vrstama projekata jesu kompleksni i zahtevaju multidisciplinarna znanja kao i izuzetnu rigoroznost, štoje za profesionalnog konsultanta u toj oblasti postalo već modus vivendi.

Naš tim konsultanata specijalizovanih za pristupanje evropskim fondovima prepoznatljiv je po profesionalizmu, stručnosti i besprekornom profesionalnom ponašanju u njihovom odnosu sa klijentima. Štaviše, stalno se susreću sa različitim rešenjima prilagođenim realnoj potrebi klijenata, obezbeđujući time uspeh projekta. Garanciju uspeha obezbeđuje u prvom redu veština našeg konsultantskog tima u izradi mera za izbegavanje finansijskih i administrativnih prepreka. Pored svega toga, naša najdragocenija prednost je stav, diktiran blizinom klijenata i održivostima rezultata.

Našim klijentima, zainteresovanim za pristup evropskim fondovima, dostavljamo ceo arsenal: naše iskustvo, mrežu eksperata i partnera saradnika, ali i znanje svakog člana našeg stručnog tima.

Privatne kompanije, javne institucije i nevladine organizacije raduju se prednostima zajedno implementiranih projekata, zato što pratimo naše klijente u svakoj fazi razvoja njihovih projekata. Obraćamo se uglavnom organizacijama koje posluju u sledećim industrijama: životna sredina, javne službe, Administracija i transport.

Svaki projekat predstavlja za nas jedinstveno iskustvo ucenja. Shvatili smo da se korak po korak, provereni koncepti mogu primeniti. Naucili smo da kombinujemo radno iskustvo na nacionalnom nivou sa razvojom osecaja evropskog identiteta kako bismo doprineli povecanju potencijala u regionu.

Razvili smo veliki broj tehnika, modernih i inovativnih programa koncepcije konsultantskih projekata radi dobijanja evropskog finansiranja, radi što uspešnijeg suočavanja sa konkurencijom na tržištu kao i sa zahtevima klijenata. Usluge koje nudimo našim klijentima zasnivaju se na stečenom iskustvu u izradi i sprovođenju velikog broja projekata. Podržavamo naše klijente u svakoj fazi razvoja i sprovođenja njihovih projekata, svesni činjenice da su to, ustvari, i naši projekti, našavizit karta.

Naše usluge odnose se na konsultantske usluge u svim fazama projekta, od identifikacije potreba i izvora finansiranja, do završetka projekta, njegovog odvijanja pa sve do završetka perioda  implementacije:

 • Identifikacija optimalnih izvora finansiranja za potrebe naših klijenata – pretpostavlja analizu svih izvora finansiranja koji odgovaraju potrebama klijenata i doprinose razvoju projektne ideje;
 • Projektovanje i izrada dokumentacije neophodne za dobijanje finansiranja – u ovoj fazi, u zavisnoti od potrebe klijenta, izrađuju se studije tržišta, poslovni planovi, finansijske analize, finansijski zahtevi, itd.;
 • Usluge upravljanja finansiranim projektima izstrukturnih i kohezionih fondova;
 • Pravne i finansijske konsalting usluge;
 • Konsalting u oblasti javnih nabavki;
 • Usluge  organizacionog razvoja, razvoj ljudskih resursa;
 • Rešenja za menadžment promena;
 • Usluge obučavanja.

Ključne sposobnosti

Institucionalni razvoj i podrška javne uprave:

 • Izrada zahteva za finansiranje i upravljanje projektima sa finansiranjem od strane strukturnih ikohezionih fondova (uključujući finansijski menadžment, izveštavanje, podršku tokom implementacije);
 • Procena projekata / programa / politike / strategija;
 • Obuka i direktna podrška za razvoj sposobnosti osoblja javne uprave u izradi i implementaciji projekata;
 • Projekti tehničke podrške za ustanove sa odgovornostima u menadžmentu evropskih fondova.

Konsalting za poslovni razvoj:

 • Izrada projekata poslovnog razvoja radi privlačenja finansiranja iz strukturnih i kohezionih fondova ili od drugih finansijskih institucija;
 • Podrška u upravljanju projektima sa finansiranjem izstrukturnih I kohezionihfondova (obezbeđivanje poštovanja zahteva iz Ugovora o finansiranju, finansijskog menadžmenta, pravne pomoći, pomoći u javnim nabavkama);
 • Konsalting  za organizacioni razvoj;
 • Menadžerski razvoj;
 • Menadžment promene;
 • Obučavanje i razvoj ljudskih resursa.

Kao rezultat stečenog iskustva tokom vremena u projektima sa evropskim finansiranjem, preko odeljenja namenjenog od strane Evropskih fondova, Teamnet je izradio i sproveo projekte finansirane putem Programa kao što su:

 • MITSU
 • Amitran
 • Finansijski mehanizam SEE 2009-2014;
 • Program Prekogranične Saradnje 2007-2013;
 • Tematski Fond za Učešće Građanskog Društva;
 • Nacionalni Plan za Istraživanje,Razvoj i Inovaciju 2007 – 2013;
 • Programi Nacionalnog Plana II – PNII;
 • Nacionalni Program Ruralnog Razvoja;
 • Operativni Program Tehničke Pomoći;
 • Operativni Program Razvoja Administrativnih Sposobnosti;
 • Operativni Program za Ribolov;
 • Operativni Regionalni Program;
 • Sektorski Operativni Program Povećanja Ekonomske Kompetitivnosti;
 • Sektorski Operativni Program Životne sredine;
 • Sektorski Operativni Program u oblasti Transporta;
 • Sektorski Operativni Program Razvoja Ljudskih Resursa;
 • Zajednički Operativni Program Saradnje  u basenu Crnog mora 2007-2013;
 • Program Transnacionalne Saradnje Jugoistočne Evrope;
 • Okvirni program 6;
 • Okvirni program 7;

Od relevantnih konsalting projekata finansiranih iz evropskih fondova, navodimo:

 • Razvoj platforme Cloud Computing u cilju povećanja kompetitivnosti zasnovane na inovaciji (Povećanje Online Veza Korisnika Usluga) – projekat finansiran kroz Sektorski Operativni Program Povećanja Ekonomske Kompetitivnosti;
 • Razvoj napredne platforme za preradu mikroplaćanja izvršenih uz pomoć NFC tehnologije– projekat finansiran kroz Sektorski Operativni Program Povećanja Ekonomske Kompetitivnosti;
 • Razvoj inovativne platforme za praćenje dobara  – projekat finansiran kroz Sektorski Operativni Program Povećanja Ekonomske Kompetitivnosti;
 • eVIZA – elektronski portal za olakšanje postupka dobijanja viza – projekat finansiran kroz Operativni Program Razvoja Administrativnih Sposobnosti;
 • Online javne usluge za građane, poreske obveznike i korisnike javnog penzijskog sistema i sistema radnih nezgoda i profesionalnih bolesti (ORIZONT) – projekat finansiran kroz Sektorski Operativni Program Povećanja Ekonomske Kompetitivnosti;

Istraživanje i razvoj

Naš pristup, u odnosu sa klijentima, zasniva se, pre svega, na shvatanju osetljivih aspekata koji se odnose na specifikum delatnosti organizacije.Fleksibilni  smo i otvoreni za potrebe naših klijenata, sigurni u istinsku vrednost implementiranog projekta.

Na početku svakog projekta sprovodimo planiranje aktivnosti oslanjajući se na potrebe klijenta i  upravljanje rizikom koristeći odgovarajući kontekst željenih prednosti u okviru organizacije korisnika i obezbeđujući da iste budu saopštene klijentu zajedno sa planom konkretnih mera.

Ubeđeni smo da se performansa ne može dostići bez profesionalizma i odlučnosti. Zato smo zahvalni našim klijentima jer nam pružaju mogućnost da se profesionalno nadmašimo, da budemo sve bolji i bolji i sve kompetitivniji.

AFT Design

Autonomus SRL

Ministarstvo spoljnih poslova

Nacionalni zavod penzionog i socijalnog osiguranja