IT Konsalting
consultanta

Raspolažemo jakim timom, sa preko 300 IT stručnjaka koji zajedno imaju više od 1500 sertifikata, stečenih za dokazano odlično tehničko znanje. Oni nam pomažu da poboljšamo i stvorimo tehnološku infrastrukturu koja može predstavljati osnovu društvenog razvoja.

Konsalting IT usluga koje nudimo prati optimizaciju procesa u okviru javnih i privatnih organizacija. To postižemo zahvaljujući veštini našeg tima da identifikuje optimalna rešenja, počev od definisanja najbolje IT strategije, zatim usklađivanja najnovijih tehnologija sa poslovnim procesima organizacije i same faze implementacije.

U procesu definisanja najboljih IT rešenja, naši stručnjaci će se uveriti da su ona prilagođena potrebi i specifikumu aktivnosti dotične organizacije. Oni vode računa o tačnoj konfiguraciji i projektovanju IT rešenja, o očuvanju visokog nivoa bezbednosti informacija i nude pomoć klijentu u cilju prilagođavanja specifičnih internih procedura radi optimalnog korišćenja informacionog sistema.

Ponuđenim konsalting IT uslugama obraćamo se posebno javnim I privatnimorganizacijamaizsledećihindustrija: javneusluge, Uprava, javna bezbednost, životna sredina, poljoprivreda, transport, zdravstvo

Pružamo usluge IT konstaltinga za:

 • izradufunkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva;
 • izradu tehničkih specifikacija;
 • projektovanje i stvaranje arhitekture;
 • razvoj informacionih sistema i baza podataka;
 • implementaciju i prilagođavanje informacionih sistema;
 • pripremanje setova ciljeva u obezbeđivanju standarda IT bezbednostI;
 • ostvarivanje predloženih planova za implementaciju bezbednosnih standarda;
 • izradu integrisanog priručnika sa procedurama ofunkionisanju i testiranju IT sistema;
 • izradu i implementaciju continuity biznis plana;
 • digitalizaciju i indeksiranje informacija.

BDAPL – Realizacija arhitekture informacionog sistema i strukture ekonomsko – finansijske baze podataka lokalnih organa javne uprave

Projekat je podrazumevao isporuku konsultantskih IT usluga  radi izrade i projektovanja informacionih rešenja, na nacionalnom nivou, koja sadrže informacione sisteme i strukturu centralizovanih baza podataka sa finansijskim i ekonomskim podacima. Projekat je imao za cilj potvrđivanje i izradu predloga za sprovođenje ekonomsko- finansijske baze podataka lokalnih organa javne uprave.

Nakon analize trenutne situacije lokalne i centralne samouprave postojećih informacionih sistema u ovoj oblasti i konsultacija sa članovima lokalne i centralne samouprave ostvarene kroz radionice u više lokacija u zemlji, u saradnji sa studijskim posetama u 5 evropskih država za identifikaciju i analizu približno istih informacionih sistema sa onim projektovanim, pružene su konsalting usluge za:

 • realizaciju studije za razvoj računarskog sistema i baze podataka na nacionalnom nivou, radi prikupljanja ekonomsko – finansijskih podataka lokalne javne samouprave, njihove analize i dostavljanja drugim korisnicima, kao i objavljivanja relevantnih izveštaja u vezi sa performansom lokalne javne samouprave;
 • projektovanje i ostvarenje arhitekture;
 • izradu tehničkih specifikacija;
 • izradu funkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva za budući računarski sistem i bazu podataka na nacionalnom nivou.
[više]

EOS – Procena i optimizacija IT sistema za katastar i zemljišne knjige

U okviru projekta bile su ponuđene usluge IT konsaltinga za izradu preporuka u vezi sa implementacijom nekih mera za optimizaciju u domenu IT bezbednosti, fizičke infrastrukture, arhitekture hardware i software ANCPI. Glavni ciljevi projekta bili su sledeći:

 • pripremanje skupa ciljeva u obezbeđivanju standarda bezbednosti u IT;
 • osvarenje jednog predloga sa višegodišnjim planom za implementaciju standarda za sprovođenje bezbednosti;
 • uspostavljanje okvira za dugoročno održavanje mera za implementaciju standarda za bezbednost na nivou agencije;
 • izrada integrisanog priručnika sa procedurama vezanim za rad i testiranje IT sistema;
 • indeksiranje informacija, hronologijskih i hijerarhijskih operacija kao i jednog pravilnika za korišćenje integrisanog IT sistema;
 • realizacija predloga sa tehničkim rešenjima za odgovarajuće opremanje glavnog centra  podataka (DataCenter) i sekundarnog centra (Lokacija bezbednosti za Disaster Recovery) ANCPI;
 • sačinjavanje preporuka za optimizaciju arhitekture IT sistema, uključujući implementaciju direktive INSPIRE.
[više]

Tehnička podrška za korišćenje instrumenata TIC u školama i bibliotekama

Projekat se sastojao u analizi postojeće situacije na nivou lokalnih biblioteka i njihovogfinansiranja kroz takmičenje projekata sa ciljem da nauče svoje koordinatore da promovišu lokalne kulturne vrednosti i da privuku nepovratna finansiranja.

Tim konsultanata pružio je usluge pomoći, konsalting za upravljanje efektima nastalim nakon implementacije projekata na lokalnom nivou, usluge projekt menadžmenta i finansijskog menadžmenta (uključujući nabavku), usluge promovisanja. Glavni cilj ove konsultantske misije na nivou uključenih zajednica bio je upravljanje promenama mentaliteta bibliotekara i lokalnih samouprava o tome šta može da obezbedi biblioteka za ljude sa sela i za one iz malih gradova

[više]

SIRENE – Stvaranje Konsalting projekta i analize za kreiranje SIRENE aplikacije i tehničko opremanje SIRENE Kancelarije

Konsalting u okviru menadžmenta nametnutih promena implementacijom računarskog sistema koji je imao za cilj stvaranje nacionalnog centra za razmenu informacija između Rumunije i Država Članica Evropske Unije, radi upozorenja izdatih od strane policijskih institucija Evropske Unije.

Projekat je imao za cilj ostvarenje analize postojeće situacije na nacionalnom i evropskom nivou u pogledu potrebe za razmenom informacija između SIRENE Kancelarije iz Rumunije i ostalih Država Članica Evropske Unije, procenu tehničkih komunikacionih standarda, identifikaciju procesa  rada nametnutnog od evropskog zakonodavstva u domenu i njihovo prilagođavanje  nacionalnom specifikumu, kao i  ostvarenje studije izvodljivosti za analizu negativnog dejstva na organizaciju u organizacionom, proceduralnom pogledui u pogledu tehničkog opremanja nakon promena nametnutih implementacijom informacionog sistema.

[više]
MSanatatii

Ministarstvo komunikacija i informacionog društva

CCPI

Međunarodni centar za policijsku saradnju

logo-apia

Agencija za plaćanja i intervencije u poljoprivredi

ANCPI

Nacionalna Agencija za katastar za oglašavanje nekretnina

MAI

Ministarstvo uprave i unutrašnjih poslova – Uprava za fiskalnu i budžetsku politiku