Vazduhoplovna Tehnologija

Tehnologie-aeropurtata

Naši sistemi vazduhoplovne tehnologije predstavljaju pristupačan i brz način putem kojeg vladine agencije i privatne kompanije dobijaju slike visokog kvaliteta sa terena: ortofoto mape za velike površine, 3D digitalne modele površina ili video zapisa. Ovi sistemi imaju mnogobrojne primene za: opštine, inspektorate za vanredne situacije, policiju, obalsku stražu, graditelje i privatne kompanije itd.

Uz pomoć Hirrus sistema bespilotnih letelica, koji su osnova ovih integrisanih rešenja, pružamo našim klijentima pristup relevantnim, preciznim i pravilno lokalizovanim informacijama, u realnom vremenu. Do pre samo nekoliko godina dostupne jedino vladinim agencijama nekoliko zemalja, bespilotne letelice pružaju danas mnogo pristupačniju alternativu nego što su slike preko satelita, za vernu reprodukciju površina i detalja koji se na njima nalaze: od skrivenih požara na visokoj zgradi ili ukazivanja na štetočine koje su napale useve.

U prednosti integrisanih tehnoloških rešenja ponuđenih od strane  Teamneta ubrajaju se:

  • upotreba najpristupačnije tehnologije za generisanje mapa i 3D modela zemljišta;
  • pokrivanje velikih površina, za vrlo kratko vreme;
  • Dostavljanje podataka i detaljnih izveštaja u realnom vremenu;
  • fleksibilan marketinški sistem, uz pomoć koga operativne aktivnosti bespilotne letelice i dobijanje dozvole za let sprovodi tim Teamneta;
  • Celokupno pokrivanje radnih protoka, integrisanjem sa drugim sistemima iz portfolia  Teamneta ili spoljašnjim.

Poruka od Roba Mundej (Rob Munday, Chairman of NIAG Study Group – 177, C/O Defence Investment Division, NATO HQ) Bogdanu Padiu, generalnom direktoru Teamneta, posle vežbe „UNIFIED VISION 2014” za NATO: “Rezultati ostvareni tokom vežbe „UNIFIED VISION 2014” postignuti su zahvaljujući kompaniji Teamnet, na koje treba da budete s punim pravom ponosni. Uprkos mnogim izazovima i minornim preprekama, odlučnost i profesionalizam osoblja prebrodili su sve probleme koji su se pojavili, da bi se obezbedilo uspešno funkcionisanje i demonstriranje kapaciteta HIRRUS platforme tokom vežbe. Uspešna integracija FMV streaming , kompatibilna sa NATO STANAG 4609, od HIRRUS-a do mreže vežbe, prikazana je više puta u toku procesa i privukla je povoljne komentare od strane operativnih korisnika slika. Želimo vam mnogo uspeha u budućnosti i nadamo se da ćemo imati priliku da radimo i ubuduće ponovo zajedno, tokom NATO vežbi”.

[više]
Opštine Icon

Opštine

U oblasti javne uprave UAV tehnologija (Dron – Unmanned Air Vehicle) može pomoći boljem upravljanju projektima u okviru opština, od faze planiranja, do praćenja stvari koje su u toku.

PrimariiUrbanističke direkcije mogu povećati tačnost urbanističkih planova, mogu dopuniti raspoložive podatke preciznim informacijama o visini i stadijumu lokalnih konstrukcija i imaju mogućnost vršenja elektronskih merenja velike preciznosti. Ovo postaje moguće konsolidacijom slika dobijenih uz pomoć UAV-ova i mernih i kontrolnih instrumenata, na elektronskoj mapi na više nivoa Elektronska mapa pruža sliku celine grada: plavna područja, zelene površine, istorijske zgrade itd.

[više]
Vanredne situacije Icon

Vanredne situacije

Upotrebom UAV tehnologije, možemo optimizovati upravljanje aktivnostima koje sprovode okružni inspektorati za vanredne situacije, slanjem podataka u realnom vremenu sa mesta incidenta.
Situatii de urgentaInspektorati za vanredne situacije mogu dobiti informacije sa lica mesta, u najkraćem roku, sa minimalnim ljudskim rizicima i minimalnim troškovima.

U tom smislu nudimo organima vlasti koji koordinišu vanredne situacije UAV sistem za otkrivanje, lokalizovanje, obaveštavanje i praćenje posledica vanrednih situacija.

U slučaju požara, slike snimljene posredstvom UAV-a omogućuju identifikaciju žarišta i područja požara. Tako, inspektorat može poslati opremu za gašenje direktno čime se smanjuje vreme intervencije i troškovi vezani za korišćenje ove opreme. Nakon gašenja požara, slike dobijene preko UAV-a omogućavaju identifikaciju skrivenih žarišta.

U slučaju zemljotresa, UAV nadzor omogućava najbržu moguću identifikaciju mesta i vrste štete. To je moguće takođe na mestima gde je pristup kolima ili drugim prevoznim sredstvom ograničen. Nakon zemljotresa, UAV servis omogućava identifikaciju posledica katastrofe i lokalizaciju žrtava.

[više]
Granična policija i obalska straža Icon

Granična policija i obalska straža

Granična policija i obalska straža mogu da pokriju velike površine nadzora koristeći UAV tehnologiju, da lociraju opasnosti u najkraćem mogućem vremenu i dobiju informacije u realnom vremenu o razmerama pretnje, u cilju slanja odgovarajućih timova, direktno na izvor.

Politia de frontaliera si paza de coastaOrganima vlasti odgovornim za čuvanje obale i graničnoj policiji pružamo instrumente za otkrivanje potencijalnih opasnosti na zemlji ili vodi, uz pomoć UAV sistema za nadzor.

Granična policija može koristiti UAV sistem u cilju prepoznavanja, u slučaju signaliziranja opasnosti na kopnenoj granici. Lokalizovanje opasnosti i dostavljanje podataka u realnom vremenu smanjuje troškove i skraćuje vreme intervencije.

Obalska straža može koristiti UAV sisteme za lociranje neovlašćenih brodova ili onih koji narušavaju plovidbeni sistem na teritorijalnom moru.

[više]
Saobraćajna policija Icon

Saobraćajna policija

Saobraćajna policija može u najkraćem roku dobiti tačne saobraćajne slike komunikacionih čvorišta ili blokiranih područja i informacije o veličini zastoja i evetualnim žrtvama.

Politia rutieraPolicija može tako da interveniše u najkraćem roku sa timovima koji odgovaraju situaciji. Ovo je moguće zbog širokih slika uzetih odozgo, dobijenih uz pomoć UAV uređaja i prenosom slika snimljenih kamerom u realnom vremenu.

[više]
Poljoprivreda  Icon

Poljoprivreda

UAV tehnologija pruža poljoprivrednicima podatke uz pomoć kojih isti mogu brzo da intervenišu i maksimalno koriste useve, brzom identifikacijom područja pogođenih štetočinama.

AgriculturaSlikama odozgo realizovanim uz pomoć UAV sistema, pokrivaju se velike površine za kratko vreme i to precizno. Vreme dobijanja podataka je mnogo kraće nego u slučaju praćenja sa tla, a pogođeno područje se brže identifikuje. Ovi podaci omogućavaju intervenciju pre nego što se pogođeno područje proširi. Brzina prikupljanja podataka i brzina intervencije predstavljaće razliku između zdravih useva i kontaminiranih.

Moguće je, takođe, periodično praćenje zdravstvenog stanja vegetacije i na taj način mnogo preciznija procena kvantiteta berbe.

[više]
Projektanti puteva i mostova Icon

Projektanti puteva i mostova

Kompanije koje projektuju puteve mogu povećati peciznost planiranja i predviđanja rizika i dodatnih troškova u početnoj fazi tendera i radova. U jednom danu, možemo dobiti potpune informacije o udaljenosti, trasi radnog područja, terenskim denivelacijama i svojstvima oblasti ( poplavljena, nastanjena itd.).

Proiectanti drumuri si poduri To je moguće uz pomoć visoko preciznih 2D i 3D modela mapa-fotografija, dobijenih uz pomoć UAV tehnologije i zahvaljujući merenjima koja se mogu vršiti na ovim fotografijama.

Građevinskim kompanijama pružamo ortofoto karte i digitalne modele površina i korisne informacije za trasiranje gradnje, projektovanje i nadzor radova.

U fazi utvrđivanja trase, ortofoto plan pokazuje 2D koordinate oblasti i pruža neophodne alate za utvrđivanje trase. Paralelno konsultovanje hidrografskog modela oblasti omogućava identifikaciju poplavljenih oblasti.
Za projektovanje puteva i izračunavanje napora nivelisanja nudimo digitalne 3D modele, u kojima se evidentira visina zemljišta na kojem će se gradnja vršiti. Evidentiraju se nalazišta i uzvišenja nivoa, dok sistem omogućava izračunavanje ukupnog obima neophodnog nivelisanja. Model elevacije terena na kojem će se graditi odnosni put, pomaže projektantu da minimizira rizike usled nedostatka merenja.

Radi nadzora radova projektant može vršiti evaluacije u određenim vremenskim intervalima, namenjene ažuriranju podataka o fazi izgradnje, ostvarenim nivelacijama i projektovanoj trasi u odnosu na ostvarenu.

[više]
Fizička bezbednost javnog i privatnog sektora  Icon

Fizička bezbednost javnog i privatnog sektora

Uz pomoć sistema bespilotnih letelica, mogu se pratiti video nadzorom iz vazduha kritični ciljevi infrastrukture (proizvodne jedinice u oblasti energetike, nafte, itd., dalekovodi, naftnih derivata itd.).

Securitate fizica pentru public si privatGlavna prednost koja proizilazi iz upotrebe UAV sistema, sastoji se u nadletanju velikih površina u kratkom vremenu. Video senzori snimaju fotografije danju i noću, koje se u realnom vremenu šalju donosiocima odluka, doprinoseći tako efikasnosti celokupnog procesa praćenja i intervenisanja.

[više]

produs

Hirrus sistem obuhvata tri bespilotne letelice, kontrolnu stanicu sa tla i antene za prijem emisija. Letelica ima autonomiju od približno 3 sata, a u zavisnosti od tereta, može dostići brzinu od preko 110 km/h. Pravi snimke visoke rezolucije na zemlji, stvarajući slike od 5-10 cm /pikselu.

Pored Hirrus sistema, Teamnet integriše i tehnologiju koju pružaju sistemi Soim 1 i 2. Ovo su ciljni sistemi za vojnu obuku sa funkcijom zasnovanom na intuitivnom softverskom interfejsu zemaljske kontrolne stanice – GCS. Njihova robusna struktura omogućava da budu transportovani motornim vozilima, a lansiranje se može vršiti čak i pod nepovoljnim vremenskim uslovima. Glavne karakteristike: ugljenična vlakna i komponente od kompozitnog materijala, antene, autonomna navigacija, softver za kontrolu misije i sigurnosni padobran.

Istraživanje i razvoj u oblasti autonomnih sistema i robotike

Razvijamo konkurentne autonomne sisteme na regionalnom nivou, u okviru jednog sveobuhvatnog projekta za istraživanje i razvoj, izvršen u saradnji sa akademskom zajednicom.

ROBONET, stub konkurentnosti u oblasti autonomnih sistema i robotike, predstavlja novu inicijativu u ovim oblastima.  U okviru projekta, zajedno sa partnerima iz akademske zajednice i privatnog sektora, sarađujemo na implementaciji pet projekata: istraživanje i razvoj UAV sistema, istraživanje i razvoj UMV sistema, razvoj jedinice za proizvodnju autonomnih sistema, projektni menadžment i promocija   projekta na regionalnom nivou.

Za informacije o projektu, posetite stranicu http://www.teamnet.ro/sr/teamnet-grupa/istrazivanje-i-razvoj/stub-konkurentnosti/

Za informacije u vezi statusa projekta, pristupite http://www.robotx.io/

Hirrus sistem je dostupan velikom broju javnih i privatnih kompanija zahvaljujući svojoj komercijalnoj politici.
Tako, klijenti mogu da biraju da dobijaju samo izveštaje i slike, mogu da zakupe bespilotnu letelicu na mesečnom nivou ili da kupe sistem, sa potpunom kontrolom nad opremom.

Usluge davanja u zakup

Korišćenjem geoprostorne usluge, pružamo vladinim agencijama i privatnim organizacijama direktan pristup ortofoto kartama u rezoluciji od 10 cm po pikselu i digitalne 3D modele. Ova komercijalna varijanta ima za prednost činjenicu da se o održavanju, pilotiranju i nabavljanju dozvola za let brine Teamnet, dok klijenti postižu konačne rezultate: izveštaje i slike.

Usluge nadzora predstavljaju drugu varijantu zakupa, po kojoj klijent plaća samo uslugu pilotiranja i nadzora 24/7 ili usluge vazdušnog servisa u prethodno definisanom regionu, dok za to vreme prima slike u realnom vremenu. Zakup usluga letenja klijentima omogućava promenu plana letenja u zavisnosti od potreba, po minimalnoj ceni, dok zakup određenog broja sati mesečno doprinosi zadržavanju troškova na optimalnom nivou.

[više]

Usluge integracije

Pružamo usluge integracije slika dobijenih uz pomoć bespilotnih letelica, sa drugim softverskim i hardverskim sistemima, za potpuno pokrivanje radnih procesa specifičnih za svakog klijenta.

Servicii pe ideea de integrareIntegrisanjem bespilotnih letelica sa GIS sistemima, korisnici dobijaju kompletne geoprostorne informacije i mogu obavljati složena merenja zatečenih elemenata (volumen, površina, udaljenost itd.).

Integrisanjem sa bezbednosnim sistemima i sistemima za video snimanje, dostavljamo odmah informaciju donosiocima odluka i omogućavamo pravovremenu intervenciju. Podaci prikupljeni uz pomoć bespilotnih letelica su u skladu sa NATO standardom 4609, što obezbeđuje kompatibilnost sa komandnim i kontrolnim sistemima i doprinosi kompletnoj slici kao podrški pri odlučivanju.

[više]

Usluge nabavke

Za dugotrajne usluge nadzora, pružamo Vladinim agencijama mogućnost nabavke bespilotnih letelica.Ova komercijalna politika obezbeđuje potpunu kontrolu nad opremom i ima pozitivan uticaj na smanjenje troškova po jedinici rezultata.

Upravljanje opremom unutar kuće je optimalno za dugoročni nadzor. Bespilotna letelica ima autonomiju od 180 minuta, opremljena je video i foto senzorima kojima se snimaju dnevne ili noćne slike visoke rezolucije.

[više]

Naš tim je prisustvovao  testiranju  civilnih UAV sistema u okviru vežbe „NATO Joint  ISR Trial  Unifield Vision 2014 (UV14)“, koja je održana u glavnoj vazduhoplovnoj bazi  u Orlandu u Norveškoj. Organizovali smo zajedno sa vodećim evropskim kompanijama u ovoj  oblasti demonstraciju  UAV Hirrus sistema  i kapaciteta prikupljanja i dostavljanja ključnih informacija visokog kvaliteta u realnom vremenu.

Prikazali smo operativne kapacitete sistema mini-UAS Hirrus koji  karakteriše savremenost, kompaktnost, laganost i samoodrživost, prilagodljivost  za civilne i vojne namene.  Aktivnost je fokusirana na sposobnost dostavljanja informacija i podataka za nadzor i prepoznavanje (ISR) radi  povećanja operativne efikasnosti obučenih snaga. Na UV14 je učestvovalo više  od 2.000 prestavnika iz NATO zemalja i partnerskih zemalja, poput Australije, Finske i  Švedske.

Priprema
Priprema učešća je podrazumevala kvalifikacioni napor na nacionalnom i međunarodnom nivou, ali i značajan broj dokumenata za planiranje, koordinaciju, sertifikaciju i akreditaciju. Tokom ovog perioda sprovedene su aktivnosti prepoznavanja na terenu, konfiguracija konekcije na mrežu, učitavanje mapa, priprema i izvođenje probnih letova. Uspešno završene aktivnosti su potvrdile sposobnost sistema da odgovori  i najzahtevnijim uslovima, posebno kada je u pitanju bezbednost letenja.

Odvijanje
Тokom odvijanja vežbe izvodili smo uspešno letove na osnovu primljenih scenarija i misija, shodno utvrđenim ciljevima, uz dostavljanje i distribuiranje FMVs (Full Motion Video) u realnom vremenu, na internet mrežama i NATO javnim podacima (NATO Unclassified). Testirano je više karakteristika sistema, kao što su izdržljivost u nepovoljnim vremenskim uslovima,  korišćenje oba senzora u vidljivom ili termičkom spektru, kao i korišćenje zemaljske kontrolne stanice (GCS) kao retranslatora. Svi letovi izvedeni tokom pripreme učešća i  odvijanja UV14 praćeni su od strane norveških oficira za vezu koji su bili odgovorni za bezbednost letova.

Rezultati
Ciljevi navedeni u aplikaciji su uspešno ostvareni. Hirrus je bio među jedinim sistemima u istoj kategoriji,  koji  je isporučio FMV (Full Motion Video)  u realnom vremenu, u skladu sa standardom STANAG 4609 I meta podacima.  Predstavnici   NCI Agency i B-Hunter tražili su Hirrus video snimke da bi ih upotrebili za vreme sopstvenih aktivnosti obuke.

Exercitiu NATO 2Exercitiu NATO 1