Transport

industry_transport

Poboljšavamo plovidbeni saobraćaj i povećavamo bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Razvijamo informacione sisteme koji doprinose lakšem saobraćaju na Dunavu i moru. To činimo putem složenih platformi koje uključuju komponente za upravljanje procesom utovara električnih vozila, komponente za integrisanje usluga za kretanje kao što su vidljivost, izbor i lansiranje aplikacija direktno sa mobilnih terminala kao što su tablete i telefoni, ili formalna obaveštenja i praćenje transporta opasnih materija. 

Uspešno ostvarujemo sisteme za planiranje plovidbenog transporta, nacionalne registre upravljanja podacima I upravljanja osobljem koje plovi, senzore praćenja saobraćaja i komunikaciona sredstva i izveštavanje. Sve to uz algoritme, uključujući one za predviđanje, povećava efikasnost radnih tokova i bezbednost pomorskog i rečnog transporta.  

Takođe, povećavamo bezbednost vazdušnog saobraćaja preko centara za koordinaciju delatnosti traženja i spašavanja u slučaju vazdušnih civilnih incidenata.

Na nivou Evropske Unije, uključeni smo u projekte za istraživanje i razvoj, radi poboljšanja saobraćaja i smanjenja potrošnje energije i emisija CO2. 

Razvoj i integrisanje

Stvaramo integrisane platforme koje poboljšavaju javni pristup prevozu uz pomoć električnih sredstava. Razvijamo baze poadataka koje nam omogućavaju ekstrapolaciju rezultata, unosimo nacionalne komponente u evropsku mrežu za praćenje i informisanje pomorskog saobraćaja.

Rešenja integrisanih sistema i implementacije višestrukih intefejsova.

Projektujemo i implementiramo višestruke interfejsove, od standardnog do personalizovanog tipa, uključujući ih u platforme koje poseduju interoperativnost. Istovremeno, ostvarujemo integrisane sisteme i softver aplikacije koje upotrebljavaju senzore, hardver infrastrukturu, fizičku i komunikacionu.

Centri za traženje i spašavanje

Projektujemo i razvijamo sisteme podrške Centra za koordinaciju akcijama traženja i spašavanja u slučajevima nesreća u civilnom vazdušnom saobraćaju.

SAR - Sistem traganja i spašavanja

Centar za koordinaciju akcija traganja i spašavanja u slučaju civilnih vazduhoplovnih incidenata.

AMITRAN

Procena uloge IT&C u saobraćaju i modalnom transportu za efikasnu potrošnju energije i emisija CO2.

Klijenta

SMARTCEM - Smart Connected Electro Mobility

Istraživanje i eksploatacija IT&C rešenja radi poboljšanja kretanja pomoću električnih vozila.

Klijenta

romatsa

Rumunska uprava za usluge u avio saobraćaju

Aeroport_HCB

Međunarodni aerodrom Henri Coanda

MTransporturilor

Ministarstvo transporta

apele_romane

Nacionalna uprava "Rumunske vode"