Istraživanje i razvoj

Biocon Icon Biocon

Ovim projektom mi istražujemo mogućnost upotrebe bio – tehnologija za dobijanje bio-goriva iz otpadnih voda koje su rezultat specifičnih delatnosti iz bio-rafinerija. Rešenje pruža kombinaciju dva bio-procesa:

 • Proces fermentisanja i anaerobnog oksidiranja (anaerobno varenje) organskih zagađivača koji se nalaze u otpadnim vodama, proces koji se dešava u anaerobnom sredstvu za varenje;
 • Proces foto sintetskog gajenja mikro algi u foto bio-reaktoru.

Projekat daje važan naučni doprinos u oblasti automatizacije procesa (inženjerstva) sa važnim primenama u oblasti proizvodnje energije (kao što je bio gorivo: metan, bio dizel) i u oblasti zaštite životne sredine (biološki anaerobni tretman otpadnih voda i bio-smanjenje nivoa ugljenog dioksida):

 • Stvaranje jednog nivoa znanja i dobijanje izvanrednih naučnih i tehnoloških rezultata koji su konkurentni na globalnom nivou;
 • Rast rumunske ekonomske konkurentnosti  kroz inovaciju, sa uticajem na nivou ekonomskih operatera i prenosa znanja u ekonomskoj praksi;
 • Rast socijalnog kvaliteta, odnosno donošenje tehničkih i naučnih rešenja koji podržavaju socijalni razvoj i poboljšanje ljudskog života.

Projekat BIOCON ima kao cilj dobijanje originalnih rezultata sa direktnim primenama u:

 • Postizanju eksperimentalnih modela za anaerobnu fermentaciju i fotobioreaktor;
 • Implementaciji funkcionalnih modela za anaerobnu fermentaciju i fotobioreaktor;
 • Implementaciji prototipa – postrojenje tipa biorafinerije, vođeno kompjuterskim procesom;
 • Uvođenju rešenja za kontrolu postrojenja tipa biorafinerije –napredni sistem za kontrolu celokupnog sistema.
 • Univerzitet ,,DUNAREA DE JOS,, GALATI – Fakultet Automatike, Računara, Elektroinženjerstva i  Elektronike – Rumunija;
 • Univerzitet iz KRAJOVE (CRAIOVA) – Rumunija;
 • Politehnički univerzitet iz Temišvara – Rumunija;
 • TEAMNET ENGINEERING SRL – Rumunija;