Istraživanje i razvoj

ABLE-TO-INCLUDE Icon ABLE-TO-INCLUDE

Projekat ABLE-TO-INCLUDE želi da poboljša uslove života mentalno retardiranih osoba ili osoba sa intelektualnim teškoćama u razvoju (IDD).

Projekat integriše niz već razvijenih tehnologija za stvaranje nivoa pristupačnosti open-source zavisnog od konteksta koji, pošto je integrisan sa postojećim i budućim ITC instrumentima, može poboljšati svakodnevni život ljudi sa IDD tako što će im pomoći da razumeju okolinu u kojoj se nalaze i pomoći da komuniciraju sa informacionim društvom. Projekat će testirati nivo pristupačnosti uz pomoć 3 scenarija korišćenja u Belgiji, Velikoj Britaniji i Španiji.

Website projekta: www.abletoinclude.eu

Koristimo tri ključne tehnologije kao okvir ispunjenja svakodnevnih zadataka:

 • Теh 1: Simplifikator teksta i sadržaja (Simplext)
 • Теh 2: Instrument konverzije piktogram-tekst, tekst-piktogram i piktogram-piktogram (Wai-not)
 • Теh3: Funkcionalnosti tekst-glas (open-source raspoloživo rešenje)

Novi nivo pristupačnosti biće integrisan u postojeće aplikacije i testiran u tri pilot programa koji će uključiti tri različita scenarija korišćenja. Svaki scenario će koristiti dostupne tehnologije posredstvom nivoa pristupačnosti: simplifikacija teksta, konverzija tekst-piktogrami i tehnologije tekst-glas:

 • Scenario 1: Slobodno vreme u informacionom društvu – aplikacija nivoa pristupačnosti na društvenim mrežama: Facebook, Twitter i Whatsapp.
 • Scenario 2: Mobilnost – aplikacija nivoa pristupačnosti u vodećem i pratećem sistemu.
 • Scenario 3: Integrisanje u radne aktivnosti – aplikacija nivoa pristupačnosti (uključujući simplifikaciju teksta, prevodi piktograma i tekst-glas), uvedena u rutinu budućih zaposlenih tokom obuke, da bi postali opertivni pomagači korisnika IDD.

Uz pomoć ABLE-TO-INCLUDE želeli smo da učestvujemo u realizaciji programa koji će pomoći ljudima sa IDD i doprineti stvaranju informacionog društva usmerenog ka ispunjenju njihovih potreba kroz:

 • Projektovanje open-source Software Development Kit (SDK) koji olakšava uvođenje nivoa pristupačnosti u komunikaciji sa osobama sa IDD u bilo kom obliku razvoja softvera;
 • Adaptacija već razvijenih tehnologija radi njihovog korišćenja u pilot programima;
 • Promovisanje korišćenja instrumenata poboljšane i alternativne komunikacije na osnovu nivoa pristupačnosti;
 • Validacija integrisanja nivoa pristupačnosti s postojećim ITC aplikacijama, uključujući najmanje 300 osoba sa IDD u pilot programe;
 • Оbezbeđivanje uspešnog uticaja na pristupačnost sadašnjih i budućih ITC aplikacija generisanjem inovativnog otvorenog ekosistema lansiranjem nivoa pristupačnosti kao open-source sistema;
 • Generisanje globalnog biznis plana za buduće istraživanje nivoa pristupačnosti.
 • Ariadna Servicios Informáticos(Španija)
 • Fundación Prodis(Španija)
 • Universitat Pompeu Fabra (Španija)
 • Building Bridges Training community interest company (Velika Britanija)
 • KU Leuven (The Centre for Computational Linguistics KU Leuven) (Belgija)
 • Thomas More Kempen VZW (Belgija)
 • The National Microelectronics Applications Centre (Irska)
 • Inclusion Europe AISBL ( Belgija)
 • Teamnet (Rumunija)