Proizvodi

produse

RIS Icon RIS

Transport

Posredstvom RIS proizvoda (River Information Services) obezbeđujemo upravljanje robnim saobraćajem i prevozom lica na unutrašnjim plovnim putevima, kao i interfejs ka drugim načinima transporta i komercijalnim procesima.

Takođe, povećavamo bezbednost saobraćaja, doprinosimo zaštiti životne sredine, povećanju efikasnosti transporta i optimizaciji obima za ovu vrstu saobraćaja koji se smatra bezbednim za životnu sredinu.

RIS olakšava komunikaciju između javnih i privatnih strana uključenih u plovidbeni transport, pružajući im kompleksne informacije u realnom vremenu.

Prikazivanje saobraćajne situacije u realnom vremenu

Uz pomoć RIS, obezbeđujemo instrumente za praćenje u realnom vremenu flote unutrašnje plovidbe i uslova na plovnom kanalu. Poboljšavamo na taj način upravljanje flotom i omogućavamo detaljno planiranje trase i upravljanje njome na osnovu ažuriranih informacija u pogledu uslova na plovnom kanalu. RIS stavlja na raspolaganje kapetanima i menadžerima flote geografske, hidrološke i administrativne podatke za planiranje, izvođenje i praćenje trase.

Praćenje u realnom vremenu plovidbenog transporta i uslova plovidbe kako bi se garantovala sigurnost i bezbednost.

Korišćenjem pogodnosti RIS-a povećavamo sigurnost i efikasnost saobraćaja na unutrašnjim plovnim kanalima. Istovremeno pomažemo generisanje statistika za plovidbene vlasti, međunarodne organizacije i kompanije koje se bave strateškim planiranjem i praćenjem unutrašnje plovidbe. Stavljamo im na raspolaganje informacije o utovaru na unutrašnjim plovnim putevima. Time smanjujemo greške i dugo vreme obrade koje je specifično za komunikaciju na papiru.

Praćenje opasne robe radi bezbednosti transporta

Preko RIS doprinosimo detaljnom praćenju transporta opasne robe i pomažemo intervencije u toku nastanka i nakon akcidenta. Pružamo informacije koje omogućavaju blagovremene reakcije u slučaju akcidenata i prirodnih nepogoda za životnu sredinu. Pošto su podaci o saobraćaju skladišteni u bazi podataka, rekonstrukcija incidenta je korisna u analizi njegovih uzroka.

Automatizacija prekograničnih operacija kako bi se olakšala međunarodna trgovina

Podržavamo primenu zakona o plovidbi na unutrašnjim putevima, usklađenost sa zahtevima o bezbednosti saobraćaja kao i usklađenost sa zahtevima životne sredine.

Bolje informisanje radi planiranja operacija i resursa na terminalima

Lučkim i terminalnim operaterim pružamo ETA informacije i druge informacije kojima doprinosimo smanjenju vremena pretovara. Putem ovih podataka, omogućavamo proaktivan pristup tokovima terminala: pre ulaska broda u luku, operater može pripremiti i planirati manipulativne aktivnosti. Komandantima time smanjujemo vreme čekanja i optimizujemo celokupno putovanje, dok je infrastruktura bolje iskorišćena.

Poboljšani interfejsovi za povezivanje sa drugim vrstama saobraćaja

Povezivanjem sa drugim sistemima, obezbđujemo instrument za komunikaciju između svih članova lanca snabdevanja i njegovo praćenje na više vrsta transporta. Ovaj interfejs eliminiše prekide u protoku informacija i omogućava integrisanje unutrašnje plovidbe u lance snabdevanja.

RIS aplikacije su razvijene korišćenjem sledećih tehnologija:

 • Protokol HTTP/HTTPS;
 • Bezbednost: SSL/Firewall;
 • Autorizacija: AS/ Proprietary App;
 • Web Server: IIS7;
 • Prezentacija: ASP.Net HTML Javascript XS;
 • Business Logic: .Net Framework;
 • Business integration: WCF XML Soap WSDL;
 • Data Integration: ADO.Net;
 • Messaging: MSMQ XML;
 • SQL Server 2008.

RIS integriše složene hardverske mreže.

AIS – lociranje i identifikovanje brodova, dobijanje informacija u realnom vremenu.

Glavne funkcije AIS mreže su:

 • Pribavljanje transparentne konekcije  AIS mreže sa mrežom baznih AIS stanica ;
 • Kontrolisanje tokova podataka u AIS mreži;
 • Centralizovano praćenje i dijagnostifikovanje  mreže Bazne AIS stanice;
 • Pribavljanje usluga za klijente AIS mreže;
 • Pribavljanje informacija u realnom vremenu o plovnom saobraćaju radi praćenja plovidbene situacije, razmena binarnih i bezbednosnih poruka  između brodova ;
 • Razmena podataka sa drugim nacionalnim ili međunarodnim AIS mrežama ;
 • Skladištenje podataka u bazama podataka za obradu podataka ili  pribavljanje izlaznih podataka na zahtev klijenata;
 • Konfiguracija, kontrola i centralizovana dijagnostika sistema;
 • Pribavljanje informacija u realnom vremenu o saobraćaju brodova radi praćenja plovidbene situacije preko Interneta putem elektronskog grafikona  korišćenjem browser WEB standarda.

Radar – praćenje 24 × 7 vodenog saobraćaja u oblastima sa gustim saobraćajem.

Meteo – Tačne informacije o vremenu.

VHF – komunikacioni sistem koji koristi radio frekvencije.

Osnovne funkcionalnosti mreže su:

 • Informacione usluge: o plovnim putevima vezano za privremene opstrukcije plovnih puteva; o neispravnom funkcionisanju opreme za podršku plovidbe; o kratkotrajnoj promeni operativnih vremena za prevodnice i mostove; o ograničenju plovidbe usled poplava i mraza; o sadašnjem i budućem nivou vode u kritičnim tačkama;
 • Usluge strateških informacija;
 • Usluge podrške u situacijama prirodnih nepogoda ;
 • Usluge upravljanja ustavama i pokretnim mostovima ;
 • Usluge planiranja putovanja ;
 • Usluge podrške za sprovođenje zakona i propisa o : upravljanju graničnim prelazima,poštovanju zahteva o bezbednosti saobraćaja i o poštovanju  zahteva o zaštiti životne sredine.

CCTV – praćenje 24 × 7 plovidbenog saobraćaja