Proizvodi

produse

Hitni slučajevi Icon Hitni slučajevi

Javna bezbednost

Na osnovu našeg iskustva stečenog u sferi javne bezbednosti, razvili smo proizvod kojim povećavamo brzinu reagovanja i stepen informisanosti donosilaca odluka u kriznim situacijama.

Od centara za preuzimanje incidenata, do koordinisanja mobilnih timova i do kontrole timova za intervenciju na nacionalnom nivou (policija, vatrogasci, Hitna pomoć, posade za traženje i spašavanje), upotreba proizvoda za hitne situacije obezbeđuje pokrivanje svih faza specifičnih za hitnu situaciju.

Uz njegovu pomoć, doprinosimo proceni situacije, upravljanju rizicima, pripremi, intervenciji i remedijaciji u hitnim situacijama, kao što su prirodne katastrofe, teroristički napadi i drugi prijavljeni događaji.

Proizvod za hitne situacije bio je uspešno korišćen u situacijama kao što su: poplave, požari, lavine, evakuacije, operacije traženja i spašavanja, gubitak svesti ili rutinske hitne situacije (saobraćajne nesreće, požari, incidenti sa opasnim materijama, hitni medicinski slučajevi).

Kompletni podaci za informisane odluke

Uz pomoć ovog proizvoda, informišemo donosioce odluka i tim za intervenciju i upozoravamo ih o nastalim incidentima. Pružamo integrisane informacije donosiocima odluka kako bi brzo saznali šta se desilo, gde, koji su rizici, koje su lokacije za evakuaciju, ugrožena imovina i ko odgovara za njih, koji su raspoloživi materijalni i ljudski resursi. Intervencije postaju lakše i sigurnije za planiranje i sprovođenje dostupnim simulacijama i upravljanjem rizicima.

Integracija sa drugim sistemima

Pružamo detaljnu kontrolu hitnih situacija integracijom proizvoda za hitne situacije sa geoprostornim aplikacijama, porukom za preuzimanje incidenta i upozoravanjem odgovornih lica, lokalizacijom na teritoriji, UAV-ovima za nadzor i izviđanje, uvoz i izvoz podataka. Koristimo međunarodne komunikacione standarde i pružamo interoperabilnost sa drugim nacionalnim i evropskim platformama za upozoravanje o incidentima.

Snažan vizuelni uticaj za brze odluke

Povećavamo brzinu reagovanja prikazivanjem informacija u snažnom vizuelnom formatu. Stavljamo sve podatke na mapu radi lakšeg korišćenja i shvatanja. Donosioci odluka i timovi na terenu pregledaju i ažuriraju mapu sa novim informacijama, identifikuju lokaciju ciljeva na mapi, ali i raspoložive ljudske i materijalne resurse i njihovu distribuciju u svakom trenutku.

Dostupnost i saradnja u kriznim situacijama

Obezbeđujemo dostupnost za timove na terenu u svakoj kriznoj situaciji, pristup podacima iz mobilnih centara ili van mreže na nekonektovan način u odnosu na centralne servere.

Proizvod je web platforma koja omogućava mobilnost na teritoriji i visoku dostupnost, čak i u režimu van mreže na nekonektovan način u odnosu na centralne servere.